Cami Şehitleri İçin Dua

0
Ey Merhametlilerin En Merhametlisi!
Rahmetinle, merhametinle, muhabbetinle kuşat bizi,
İzzetinle, kudretinle, kuvvetinle donat bizi,
Hikmetinle, adaletinle, hidayetinle yönet bizi,
Mağfiretinle, affınla ört bizi,
Bereketinle, afiyetinle, himmetinle yaşat bizi.
Ey Ezilmişlerin Rabbi! Ey Bizim Rabbimiz!
Sorunlarımız, sorumluluklarımız var,
Şehitlerimiz, yaralılarımız var,
Yetimlerimiz, biçarelerimiz var,
Tacize, tecavüze uğrayan bacılarımız var,
Şarapnel parçalarıyla parçalanan bebeklerimiz var,
Başı gövdesinden ayrılan masumlarımız var,
İçinden bir türlü çıkamadığımız karmaşık ahvalimiz var,
Ruhumuzu kasıp kavuran bir kasvet, hayatımızı mahveden bir cendere var,
İşin içinden çıkamadık ya Rabbi!
Toplandık senin huzuruna geldik, kusurlu halimiz, günahkar dilimiz müsait
olmasa da
Senin bize öğrettiğin şu dua ile sana yalvarıyoruz:
“…Ya Rabbî, gireceğim yere dürüst (ve başarılı) olarak girmemi, çıkacağım
yerden de dürüst (ve başarılı) olarak çıkmamı nasip et ve Kendi katından
beni destekleyecek kuvvetli bir delil (ve yardımcı) ver bana!” (İsra:80) Bize
bu cendereden bir çıkış yolu göster. Medet ya Rabbi!
Mağara yarenlerinin dilinden bize öğrettiğin şu dua ile sana ellerimizi açıyoruz:
“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu 
durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” (Kehf: 10) İçinde
bulunduğumuz bu zillet halinden bizi kurtar, izzete ve selamete çıkar.
Hz. Yakup´un dilinden bize öğrettiğin şu ifadelerle derdimizi sadece sana şikâyet
ediyoruz. “Ben, dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah´a şikâyet
ediyorum” (Yusuf: 86) Tefrikayı, haseti, hüznü ve zilleti sana şikayet ediyoruz.
Bizi kuyulara atan ve unutan kardeşlerimizi sana şikayet ediyoruz.
İlahi!
Bazılarımız Âdem gibi cennetinden, bazılarımız Kabil gibi insanlığından
uzaklaştı, kimimiz Nuh gibi ocağından, kimimiz Lut gibi sırtından vuruldu.
İbrahim misali ateşlere atıldık, İsmail gibi çöllerde susuz kaldık.
Yakup gibi hasretlere düştük, ihanetlerle müptela olduk, firak gördük acı çektik
gözlerimizden olduk.
Yusuf gibi kuyulara atıldık, Musa gibi denizlere bırakıldık, Yunus gibi balıklara
yem olduk. Akdeniz´de aylanlarımız balıklara yem oldu ruhen yıkıldık.
Zekeriya gibi testerelerle doğrandık, Yahya gibi boğazlandık, İsa gibi çile çektik.
Ashab-ı Kehf gibi asırlardır mağaralarda mahsur kaldık, efendimiz gibi taşlandık,
yurdumuzdan çıkarıldık.
Biz ne İbrahim´iz, ne Yakup´uz ne de Yusuf…
Biz ne Yunus´suz ne Zekeriya´yız ne de Yahya…
Bu kadar acıya dayanamayız Ya rabbi bize merhamet et bize acı.
Senin bize Kerim Kitabı´nda öğrettiğin şu dua ile sana yalvarıyoruz.
“Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi
bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ´mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize
yardım et.” (Bakara: 286)
Rabbimiz! Sen kerim kitabında; “Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve
şiddetine maruz bırakma!” (Yunus: 109) duasını bize öğretmişsin. Şimdi
ellerimizi açıyor ve diyoruz ki: Bizi zalimlerin, Firavunların, Nemrutların,
acımasızların, vicdansızların, saygısızların elleriyle imtihan etme!
İlahi!
İmanımıza kuvvet, niyetimize ihlâs, amelimize samimiyet, ilmimize hikmet,
kalbimize basiret, bedenimize metanet, hayatımıza bereket, dostlarımıza sadakat,
çocuklarımıza istikamet ihsan eyle! Hz. Zekeriya´nın dilinden sana yalvarıyoruz.
“Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla
işitensin” (Al-i İmran: 38)
“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın”
(Enbiya: 89) Bizi sensiz bırakma, bizi yardımından mahrum etme!
Calutlaşan batı dünyasına karşı bize öğrettiğin şu dua ile huzurunda ellerimizi
açıyor ve senden yardım diliyoruz.
“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu
kâfir kavme karşı bize yardım et.” (Bakara: 250) izzetin lezzetine eriştir bizi.
Allah´ım!
Ümmete vahdet ve izzet nasip eyle! Bizi; “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce
iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı
hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok
merhametlisin” diye dua eden iyilerin arasına kat. Bu ümmete uhuvvet,
muhabbet, maiyyet ve vahdet tadında bir yaşam ihsan eyle.
Allah´ım!
Bize tekrar dirilişin, direnişin, yükselişin, şahlanışın ve kurtuluşun yollarını
aç. Ümitlerimizi, hayallerimizi, istikbalimizi, istikrarımızı ve istiklalimizi koru.
Kışımız uzun sürdü, baharı unuttuk bize uzun süren baharlar nasip eyle. Mağdur
ve mahkûm olmaktan sana sığınırız bizi koru, bizi kurtar, bize yardım et.
Ey İzzet ve İntikam sahibi!
Zalimler, sırf sana iman ettikleri için senin Mü´min kullarından intikam alıyorlar.
Senin haremine, senin izzetine, senin gayretine dokunuyorlar. Haddi aşıyorlar,
katliamlar gerçekleştiriyorlar, masumları katlediyorlar. İffetli kadınların
namusunu kirletiyorlar. Görünmez ordularını harekete geçir, yeryüzünün,
 mabetlerin, mescitlerin asayişini gökyüzündeki orduların sağlasın. Yeryüzünde
itimat edilecek kimsesiz kalmadı.
“Bir kulu, namaz kılarken, men edecek olanı gördün mü?” (Alak: 10)
buyurmuşsun ya Rabbi! İşte sana havale edeceğimiz bu zalimler tam da bunu
yaptılar. Onlar sahibi güçlü olan bir mabudun kullarına bunu pervasızca reva
gördüler. Senin hesabını yapmadılar. Sana secde edenleri katlettiler. Biz
inanıyoruz ki seni hesaba katmayanlara karşı senin de bir hesabın var. Bu
zalimlerin hesabını sor Ey Rabbimiz!
“Onlar müminlerden sadece Aziz ve Hamid olan Allah´a iman ettikleri için
intikam alıyorlar” (Buruc: 8) onlar senin izzetine dokundular Ya Aziz! Ya
Muntakim!
“Ey kitap ehli! Sadece Allah´a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan
ilahi kitaplara inandığımızdan dolayı bizden intikam almaya
çalışıyorsunuz.” (Maide: 59)

Yorumlara Kapalı